Algemene Voorwaarden

Artikel 1        Begrippen

About Love Speeddaten: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder registratienummer 60358920. BTW-nummer 853874608B01.

Deelnemer: Klant van About Love Speeddaten.

Speeddate evenement: (Online) samenkomen van deelnemers, mogelijk gemaakt door About Love Speeddaten. Met het doel speeddaten.

Website: De website van About Love Speeddaten, https://aboutlove.nl.

Schriftelijk: Onder het woord schriftelijk worden in deze Algemene Voorwaarden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die hetzij via de post, hetzij via de mail worden verstuurd.

Artikel 2        Toepasselijkheid

 1. Bij het inschrijven voor een speeddate aangeboden op de website van About Love Speeddaten verklaart de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving van de deelnemer op een speeddate aangeboden door About Love Speeddaten, tenzij hier door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. About Love Speeddaten en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan het feit dat About Love Speeddaten deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 3        Prijzen

 1. Bij de op de website aangeboden speeddates worden alle prijzen inclusief BTW vermeld, tenzij anders aangegeven.
 2. De op de website aangeboden speeddates bevatten een zo accuraat mogelijke beschrijving van het evenement.
 3. Aanbiedingen getoond op de website zijn slechts geldig gedurende de periode dat deze op de website staan vermeld.

Artikel 4        Betaling

 1. Inschrijving en betaling voor een speeddate geschiedt via Mollie. Uitsluitend na toestemming van About Love Speeddaten kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 5        Transactie

 1. Het staat About Love Speeddaten te allen tijde vrij om niet akkoord te gaan met een inschrijving van een deelnemer. Indien de deelnemer al betaald heeft voor de speeddate zal About Love Speeddaten na afwijzing zorgen voor een terugboeking op rekening van de deelnemer.
 2. De deelnemer ontvangt na inschrijving voor een speeddate een bevestiging van inschrijving per e-mail.
 3. De inschrijving is persoonsgebonden. Zonder schriftelijke toestemming van About Love Speeddaten is deze niet overdraagbaar op een andere persoon.
 4. De deelnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan About Love Speeddaten.
 5. Bij verhindering kan de deelnemer eenmalig tot uiterlijk drie dagen voor de datum van de speeddate schriftelijk/telefonisch aangeven op een andere datum te willen deelnemen. De deelnemer kan gebruikmaken van dit tegoed tot een half jaar na de geplande speeddate.
  Als de kennisgeving door de deelnemer binnen drie dagen voor de speeddate plaatsvindt, vervalt het recht op een latere kosteloze deelname.
 6. Bij verhindering is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 7. Het is aan de deelnemer zich in te schrijven voor de juiste categorie die About Love Speeddaten op de website aanbiedt. About Love Speeddaten kan niet instaan voor eventuele schade die ontstaat door een foutieve inschrijving van de deelnemer.

Artikel 6        Speeddaten

 1. Het grootste deel van de omzet van About Love wordt besteed aan marketing. Om deze reden kunnen de speeddates standaard doorgaan met minimaal circa 15 dates (30 singles) per speeddate. Mocht een speeddate bij hoge uitzondering niet kunnen doorgaan (om welke reden dan ook, bijvoorbeeld wegens coronamaatregelen of extreme weersomstandigheden), dan zal de deelnemer hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gesteld. De deelnemer wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een andere datum of het inschrijfgeld retour te ontvangen.
 2. De deelnemer kan zijn/haar keuzes na het speeddaten doorgeven aan About Love Speeddaten door de gepersonaliseerde datepagina in te vullen. De link naar zijn/haar datepagina ontvangt de deelnemer per e-mail voor de speeddate. Deze dient ingevuld te worden vóór 10:00 uur de dag na de speeddate, en in het geval van een online speeddate binnen een half uur na afloop van het event.
 3. About Love Speeddaten kan geen verantwoordelijkheid nemen voor te laat of onjuist ingevulde datepagina’s.
 4. Bij geen match ontvangt de deelnemer één speeddate gratis. Dit aanbod is een half jaar geldig en deze deelname is niet overdraagbaar op anderen.
 5. About Love Speeddaten tolereert geen discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag tijdens het speeddaten. Wij streven te allen tijde naar een positieve en veilige sfeer. Bij grensoverschrijdend gedrag mag About Love een deelnemer uit de speeddate verwijderen.

Artikel 7        Rechten en verplichtingen deelnemer

 1. De deelnemer dient zich conform hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden te gedragen.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aan About Love Speeddaten verstrekte gegevens. De deelnemer vrijwaart About Love Speeddaten voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door hem/haar verstrekte gegevens.
 3. De deelnemer dient eventuele wijzigingen in zijn/haar gegevens aan About Love Speeddaten te melden.

Artikel 8        Persoonsgegevens

 1. About Love Speeddaten behandelt alle verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal deze nimmer overdragen aan andere partijen zonder toestemming van de deelnemer.
 2. De deelnemer geeft About Love Speeddaten toestemming om zijn/haar e-mailadres te delen met zijn/haar matches. Er is sprake van een match bij wederzijds getoonde interesse.

Artikel 9        Intellectueel Eigendom

 1. De inhoud van de website van About Love Speeddaten, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van About Love Speeddaten en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen, te kopiëren, dan wel ter beschikking te stellen aan anderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van About Love Speeddaten.
 2. Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op door About Love Speeddaten ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van About Love Speeddaten.

Artikel 10         Aansprakelijkheid

 1. About Love Speeddaten is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer, tenzij vast komt te staan dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van About Love Speeddaten.

Artikel 11         Overmacht

 1. About Love Speeddaten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien About Love Speeddaten daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan About Love Speeddaten te wijten is of waar About Love Speeddaten geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 12         Klachtenprocedure

 1. Eventuele klachten betreffende een speeddate dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de speeddate ingediend te worden bij About Love Speeddaten.
 2. Indien de klacht tijdig schriftelijk is ingediend, volgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er binnen zeven dagen een passend antwoord op de klacht gegeven. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt de deelnemer tijdig hiervan op de hoogte gesteld.
 3. Bij het niet tijdig indienen van een klacht is About Love Speeddaten niet gebonden om de klacht te behandelen.

Reset cookies


About Love

 • Een supergezellige avond met 15-20 dates.
 • Binnen 24 uur matchmail met de gegevens van je match(es).
 • Geen match? Tweede speeddate gratis.
 • Tot twee weken van tevoren €3,- vroegboekkorting.
 • Laagste prijsgarantie.

Contact

E-mail: info@aboutlove.nl
Telefoon: 085 401 95 36